Masihul Ummah, Shaykh Mawlana Masihullah Khan Sherwani (Rahmatullahi Alayh)