Hakimul Ummah, Shaykh Mawlana Ashraf Ali Thanawi (Rahmatullahi Alayh)